Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ανάπτυξη εφαρμογών σε .ΝΕΤ με C#

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ .ΝΕΤ ΜΕ C#.

Αγγλικός Τίτλος

.NET PROGRAMMING

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική Ενότητα:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ιωάννης-Χρήστος Παναγιωτόπουλος,
Δρ. Πετραντωνάκης Παύλος

Περιεχόμενο Μαθήματος

·        Αναπτύσσεται η διαδικτυακή γλώσσα C# (.NET) και γενικά η εφαρμογή της αντικειμενοστραφούς τεχνολογίας σε Διαδικτυακό Προγραμματισμό σε περιβάλλον visual studio της Microsoft. 

·        Bασικές δομές και ορισμοί. Δηλώσεις μεταβλητών, μεθόδων και κλάσεων. Κληρονομικότητα. Εντολές. Πακέτα. Ενδιάμεσα. Αρχεία και C#. Πολυμέσα. Νήματα. Οπτικά συστατικά και γραφικά. Ειδικά θέματα προγραμματισμού με C#, όπως ASP σε .NET. Ασκήσεις/Εφαρμογές.  

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα μπορεί να χειρίζεται το προγραμματιστικό εργαλείο Visual Studio .NET. Να εκπονεί αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό μιας εφαρμογής λογισμικού με τη χρήση της C#, προκειμένου ο ίδιος ή κάποιος άλλος να προχωρήσει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

2.      Θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει άλλοι, προκειμένου και ο ίδιος να μπορεί να συνεισφέρει σε βελτιώσεις ή να  προχωρήσει σε προγραμματισμό.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων.

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί C#.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό.

Είναι χρήσιμο ο εκπαιδευόμενος να κατέχει τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο τις γλώσσες JAVA ή και C/C++.

------------------------------------------------------------------------------

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση γλωσσών προγραμματισμού, θα είναι χρήσιμο να πάρει το μάθημα:

«Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++» και «Διαδικτυακός Προγραμματισμός με JAVA» από τη 3η Διδακτική Ενότητα: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ