Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Εξετάσεις

Με την ολοκλήρωση κάθε Μαθήματος θα αποστέλλεται στον συμμετέχοντα το τελικό διαγώνισμα όπου δύναται να είναι: πρακτικές ασκήσεις ή/και ένα τεστ πολλαπλών επιλογών (multiple choice), ή/και να καταθέτει μια εργασία. Μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που θα ανακοινώνεται, θα καλείται να τα επιστρέψει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και κατά συνέπεια για τη χορήγησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το 0 έως το 100.

Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50, οπότε και παρέχεται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του μαθήματος.

Εάν ο βαθμός του είναι μικρότερος του 50, τότε η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί εντός 5 ημερών έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος ή να μεταφερθεί στη επόμενη περίοδο του κύκλου.

Εάν και πάλι η εξέταση αδυνατεί να δώσει προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο του 50, τότε παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος.