Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η συμμετοχή στο έργο και η επιτυχής ολοκλήρωση ενός Μαθήματος οδηγεί στη χορήγηση από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων αποτύχει στην τελική εξέταση του μαθήματος ή Διδακτικής Εκπαιδευτικής Ενότητας, το Πρόγραμμα χορηγεί μια απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Διδακτικής Ενότητας θα παρέχεται σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν μία Ολόκληρη Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα που περιλαμβάνει ένα κύκλο μαθημάτων.