Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αιτήσεις

Η έναρξη του κάθε κύκλου μαθημάτων θα ανακοινώνεται με σχετική δημοσίευση στον Τύπο αλλά και στο Διαδίκτυο (μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Τμήματος Πληροφορικής, του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και άλλων ηλεκτρονικών μέσων), ενώ ταυτόχρονα θα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά ή έντυπα σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εν λόγω Πρόγραμμα Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από:

  • αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριμένες έννοιες στην Πληροφορική έχοντας ή όχι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό.
  • πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τομείς ή θέσεις που άπτονται του αντικειμένου του προγράμματος και γενικά σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Αρχικά γίνεται μία πρώτη κατανομή των αιτήσεων και είτε τμηματικά είτε συνολικά ενημερώνονται οι υποψήφιοι για την αποστολή των αποδεικτικών των στοιχείων που καταγράφουν στην αίτηση τους, ώστε να προχωρήσει η αποδοχή τους στο πρόγραμμα και παράλληλα να καταβληθεί το ποσό που θα αντιστοιχεί στην εγγραφή τους στο λογαριασμό του έργου.

Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης των υποψηφίων ανακοινώνεται απευθείας στους ενδιαφερομένους. Ακόμα οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός 5 ημερών από την αποδοχή τους στο πρόγραμμα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε φορά. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα.