Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν το πρόγραμμα από το σπίτι και ανεξάρτητα από το χρόνο που διαθέτουν. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζουν εκείνοι το χρόνο και τον τρόπο που θα μελετούν.

Ο κάθε συμμετέχων θα λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης με τον οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο / στα μαθήματα που έχει επιλέξει.

Ο εκπαιδευόμενος σε κάθε μάθημα θα έχει πρόσβαση στις ακόλουθες δραστηριότητες και υλικό:

  • Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, που θα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, case studies, ασκήσεις και εργασίες και άλλο υλικό που ο εκπαιδευτής θεωρεί πως θα συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Συνδέσεις (Links) με τοποθεσίες στο Διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν υλικό σχετικό με το μάθημα ή και διάφορες τοποθεσίες που θα συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία .
  • Πλατφόρμα Συζητήσεων (Discussion Platform ή forum) μέσω της οποίας θα μπορούν να συζητούν με θέματα σχετικά με το μάθημα, όπου θα αναπτύσσονται απόψεις, ιδέες και γενικότερα θα προωθείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα.