Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Γενικά Μαθηματικά

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αγγλικός Τίτλος

GENERAL MATHEMATICS

Διδακτική Ενότητα

2η Διδακτική Ενότητα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Αριστείδης Σαπουνάκης

Καθηγητής Παναγιώτης-Γεώργιος Τσικούρας

Κώστας Μανές (M.Sc. – Υποψήφιος Διδάκτωρ)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η γνώση των Μαθηματικών είναι απαραίτητη για τη μελέτη των θετικών επιστημών.

 

Ειδικότερα, στη σημερινή εποχή της Πληροφορίας, τα Μαθηματικά έχουν αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο για τη μελέτη και την πρόοδο πολλών κλάδων της Πληροφορικής, όπως για παράδειγμα τα Δίκτυα Υπολογιστών, η Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, οι Αλγόριθμοι, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, τα Γραφικά Υπολογιστών, η Εξόρυξη Γνώσης, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και η Κρυπτογραφία.

 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες μαθηματικών, που χρειάζονται σε πολλά μαθήματα της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται στοιχεία από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 

* Θεωρία Συνόλων

 

* Διανυσματικοί χώροι

 

* Πίνακες - Ορίζουσες - Γραμμικά Συστήματα

 

* Άλγεβρα Boole

 

* Παράγωγοι και Ολοκληρώματα Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής

 

* Διαφορικές Εξισώσεις

 

* Συναρτήσεις Δύο Μεταβλητών

 

Επειδή η επιρροή της τεχνολογίας στα Μαθηματικά γίνεται καθημερινά μεγαλύτερη, στα περισσότερα κεφάλαια του μαθήματος δίδονται προγράμματα στη γλώσσα Maple, που σχετίζονται με τις έννοιες του αντίστοιχου κεφαλαίου.

 

Παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές, και δίδονται λυμένες και άλυτες ασκήσεις.

 

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να χειρίζεται με άνεση τις βασικές έννοιες της Ανάλυσης και της Άλγεβρας, οι οποίες απαιτούνται για την κατανόηση και την εμπέδωση, όχι μόνο των θετικών Επιστημών (Πληροφορική, Φυσική, Χημεία κ.τ.λ.), αλλά και ενός ευρύτερου φάσματος Επιστημών, οι οποίες στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα Μαθηματικά για να αναπτύξουν τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο τους.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου και φοιτητές, ή απόφοιτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα Μαθηματικά, έχοντας αντιληφθεί τη χρησιμότητά τους στη θεμελίωση, την κατανόηση και την ανάπτυξη πολλών σύγχρονων Επιστημών.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν υπάρχει προαπαιτούμενη ύλη, αν και ορισμένες έννοιες που καλύπτονται στο μάθημα αυτό είναι γνωστές από το Λύκειο. Οι βασικές έννοιες παρουσιάζονται και θεμελιώνονται εξαρχής.