Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση με SPSS

Τίτλος μαθήματος

 

Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση με SPSS

 

Αγγλικός τίτλος

 

Research Methodology in Education by SPSS

 

Διδακτική ενότητα

 

11η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα

 

Διοίκηση, Διδακτική, ΤΠΕ και Έρευνα για Εκπαιδευτικές Μονάδες με Πληροφορική

 

Διδάσκοντες

 

Διδάσκοντες:

Ευάγγελος Φούντας, Ομότιμος Καθηγητής

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Θεματικές ενότητες

 

 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

 • Εργαλεία ανασκόπησης βιβλιογραφίας

 • Οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

 • Σχεδιασμός ερευνητικής διαδικασίας

 • Ερευνητικά ερωτήματα

 • Ποιοτικές προσεγγίσεις

 • Ποσοτικές προσεγγίσεις

 • Υποθέσεις

 • Ανάπτυξη Ερωτηματολόγιου

 • Ανάλυση συσχέτισης

 • Ανάλυση παλινδρόμησης

 • Έλεγχος μέσου όρου

 • Ανάλυση διακύμανσης

 • Το στατιστικό εργαλείο SPSS

 • Εισαγωγή δεδομένων στο στατιστικό εργαλείο SPSS

 • Ανάλυση δεδομένων στο SPSS

 • Γραφική παρουσίαση των δεδομένων- ευρημάτων στο SPSS

 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων με το SPSS

 • Μέθοδος σύνταξης ερευνητικής εργασίας

 

Στόχοι μαθήματος

 

Ο τομέας της Εκπαίδευσης ενσαρκώνεται μέσα από το επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης της Αγωγής. Η πορεία και ο σχεδιασμός νέων αναλυτικών προγραμμάτων πηγάζουν μέσα από ερευνητικές διαδικασίες και συμπεράσματα. Εργαλείο για τα παραπάνω αποτελεί η μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση μέσω της οποίας προσανατολίζεται και βελτιώνεται η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει σε κάθε εκπαιδευτικό (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), και σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση ερευνητικών εργασιών με εργαλείο το λογισμικό πακέτο SPSS.

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

 

 1. θα έχει εξοικειωθεί με τις αρχές της μεθοδολογίας έρευνας στην εκπαίδευση.

 2. Θα μπορεί να σχεδιάζει και υλοποιεί ένα σχέδιο έρευνας εκπαιδευτικού θέματος/προβλήματος

 3. Θα έχει εξοικειωθεί με το εργαλείο SPSS

 4. Θα μπορεί να αναλύει δεδομένα από ερωτηματολόγιο με το εργαλείο SPSS.

 5. θα έχει κατανοήσει σε πρακτικό επίπεδο τις έννοιες ανάλυσης των δεδομένων μέσα από το εργαλείο SPSS.

 6. Θα μπορεί να προσδιορίζει ασφαλή συμπεράσματα

 7. Θα μπορεί να συντάσσει μια ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία με χρήση ερωτηματολόγιου και ανάλυσης SPSS

 

 

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 • Διευθυντές Σχολικών & Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • Διοικητικά και Παιδαγωγικά Στελέχη Εκπαίδευσης

 • Περιφερικούς Διευθυντές,

 • Διευθυντές Εκπαίδευσης

 • Σχολικούς Συμβούλους

 • Τομεάρχες Σχολικών Μονάδων

 • Υπεύθυνους Εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ΙΕΚ και ΣΕΚ

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ με δραστηριοποίηση σε θέματα έρευνας για την εκπαίδευση

 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές με δραστηριοποίηση σε θέματα έρευνας για την εκπαίδευση

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Βασικές γνώσεις διαδικτύου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

 

 

Τεχνολογία

 

Προσωπικός υπολογιστής και σύνδεση σε διαδίκτυο