Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Διδακτική με Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ ICT)

Τίτλος μαθήματος

 

Διδακτική με Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ ICT)

 

Αγγλικός τίτλος

 

Didactic by Technologies of Information and Communication (TPE/ICT)

 

Διδακτική ενότητα

 

11η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα

 

Διοίκηση, Διδακτική, ΤΠΕ και Έρευνα για Εκπαιδευτικές Μονάδες με Πληροφορική

 

Διδάσκοντες

 

Διδάσκοντες:

Ευάγγελος Φούντας, Ομότιμος Καθηγητής

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεματικές ενότητες

 

 • Εισαγωγή στις ΤΠΕ

 • Θεωρίες μάθησης

 • Διδακτική και ΤΠΕ

 • Ψηφιακές συσκευές

 • Κατηγορίες λογισμικών στις ΤΠΕ

 • Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος βάση ΤΠΕ

 • Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης

 • Παραγωγή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού στο Open Discovery Space

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού

 • Τεχνολογίες τηλε-εκπαίδευσης

 • STEM και ΤΠΕ

 • Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης Moodle

 • Σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης Edmodo

 • Το λογισμικό Ejs

 • Περιβάλλοντα μάθησης εικονικής πραγματικότητας

 • Ψηφιακά διδακτικά σενάρια

 • Τηλεργασία (Teleworking)

 

Στόχοι μαθήματος

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και στις θεωρίες μάθησης με εφαρμογή των Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ ICT) στην Εκπαίδευση.

 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδακτικής μέσω των ΤΠΕ πλαισιώνεται μέσα από την ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθημάτων και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων.

 

Πλεονέκτημα των ΤΠΕ αποτελεί η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση μέσα από την οποία ο κάθε εκπαιδευτικός ή διδάσκων ενός γνωστικού αντικειμένου μπορεί να αναπτύξει τη δική του διαδικτυακή τάξη σε κάθε επίπεδο σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

 

 • θα έχει γνωρίσει θεμελιώδη θεωρίες μάθησης

 • θα έχει εξοικειωθεί με σύγχρονα θέματα των ΤΠΕ

 • θα έχει εξοικειωθεί με το εργαλείο Moodle για την ανάπτυξη εξ αποστάσεων διαδικτυακών μαθημάτων

 • θα έχει εξοικειωθεί με το εργαλείο edmodο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων

 • θα έχει εξοικειωθεί με το έργο ODS για την παραγωγή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού.

 • θα έχει εξοικειωθεί με το Ejs για την παραγωγή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού.

 • θα έχει εξοικειωθεί με λογισμικά ελεύθερου κώδικα

 • θα μπορεί να παράγει με αρχές διδακτικής σχέδια μαθήματος

 • θα μπορεί να συντάσσει ψηφιακά διδακτικά σενάρια

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 • Διδάσκοντες γνωστικών αντικειμένων

 • Σχολικοί Σύμβουλοι

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΕΚ

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αντικείμενα διδακτικής και ΤΠΕ

 

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Βασικές γνώσεις διαδικτύου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

 

Τεχνολογία

 

Προσωπικός υπολογιστής και σύνδεση σε διαδίκτυο