Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Παίγνια, Ισορροπία και Κοινωνική Ευημερία

Τίτλος μαθήματος

Παίγνια, Ισορροπία και Κοινωνική Ευημερία

 

Αγγλικός τίτλος

Games, Equilibrium and Social Welfare

Διδακτική ενότητα

2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι ενότητες του μαθήματος παρουσιάζουν τις κυριότερες περιοχές της θεωρίας παιγνίων και της αναζητούμενης ισορροπίας μέσα από την αλληλεπίδραση των αποφάσεων που λαμβάνουμε.

 

- Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων

- Ισορροπία αποφυγής συγκρούσεων

- Σχήματα διαιτησίας

- Διλήμματα

- Συμμαχίες

- Εφαρμογές

 

Επιπλέον παρουσιάζονται συγκεκριμένες περιοχές εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

- Συμπεριφορές και προτιμήσεις

- Αποσταθεροποιήσεις

- Εξοπλιστικά προγράμματα

- Εκλογές

- Δημοπρασίες

- Μετάδοση στρατηγικών πληροφοριών

- Δημιουργία και έλεγχο ατζέντας

- Ανταγωνισμός

- Πυρήνας και κλίκα

 

Στόχοι μαθήματος

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση της ισορροπίας των συστημάτων και του τρόπου αλληλεπίδρασης των αποφάσεων.

 

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επιλύει προβλήματα ισορροπίας και να σχεδιάζει διαδικασίες που επηρεάζουν την κοινωνική ευημερία. Επιπλέον μετά από την ανάλυση των εφαρμογών και των παραδειγμάτων θα μπορεί να επιλέγει τακτικές και να εφαρμόζει στρατηγικές ώστε να μεγιστοποιεί το ανταποδοτικού του οφέλους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε νέους επιστήμονες που επιθυμούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την κοινωνική ευημερία μέσα από τη θεωρία παιγνίων και την ισορροπία συστημάτων.

 

- Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις (α) ανάλυσης κοινωνικών θεμάτων και (β) δημιουργίας περιβάλλοντος κοινωνικής ευημερίας.

 

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν προϋποθέτει καμία προηγούμενη επαφή καθώς όλες οι προαπαιτούμενες περιοχές θα καλύπτονται εκτεταμένα με σχετικά παρατήματα ανά ενότητα.