Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Διαδικτυακός Προγραμματιαμός με Java

Τίτλος Μαθήματος

4.8 Διαδικτυακός Προγραμματισμός με Java

Αγγλικός Τίτλος

Web Programming – Java

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική Ενότητα:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ιωάννης-Χρήστος Παναγιωτόπουλος
Ιωάννης Καλλιγκάτσης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον Διαδικτυακό προγραμματισμό με πλήρη ανάλυση της γλώσσας προγραμματισμού JAVA έκδοσης 7+. Βασικές δομές, κληρονομικότητα, εντολές, ειδικές κλάσεις, εξαιρέσεις, ειδικά θέματα και Διαδίκτυο, γραφικά, πακέτα/διαπροσωπείες, προσπέλαση αρχείων και βάσεων δεδομένων, κα. Γίνεται σύγκριση με παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού όπως την C++, αλλά και με σύγχρονες όπως την C# σε .NET περιβάλλον. Περιλαμβάνει ασκήσεις και εφαρμογές.

 

Στόχοι του μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν:

· Την εξοικείωση των σπουδαστών με τις γλώσσες προγραμματισμού σε περιβάλλοντα δικτύων γενικότερα και τη Java ειδικότερα, με κάλυψη της Java 6 και 7+.

· Την εξοικείωση των σπουδαστών με τις διαδικασίες ανάλυσης προβλημάτων σε περιβάλλοντα δικτύων / διαδικτύου, τη σχεδίαση αλγορίθμων επίλυσης και την υλοποίηση σε Java.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων.

2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί Java.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό και ειδικότερα σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

Είναι προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος να κατέχει τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο μια γλώσσα προγραμματισμού.

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση γλωσσών προγραμματισμού, θα είναι χρήσιμο να πάρει το μάθημα: «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++» από την ίδια διδακτική ενότητα.