Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Τίτλος  μαθήματος

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Αγγλικός τίτλος

E-Commerce

Διδακτική ενότητα

8η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Ηλεκτρονικές και Κινητές Υπηρεσίες Λογισμικού

Διδάσκοντες

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης

Περιεχόμενο μαθήματος

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
 • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
 • Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΕ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 • BUSINESS TO BUSINESS (B2B) ELECTRONIC COMMERCE
 • INTERNET-INTRANET-EXTRANET
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • Web Sites παρουσιαση
 • Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προσαρμογή και η εφαρμογή της στην Ελληνική Πραγματικότητα.
 • Στρατηγική & Eπιχειρηματικός Σχεδιασμός στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 

Στόχοι μαθήματος

Η ανάγκη για Ηλεκτρονικό Εμπόριο προκύπτει από την απαίτηση των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες /πολίτες /καταναλωτές, οι επιχειρηματικές διεργασίες και η ανταλλαγή πληροφοριών ενδο-επιχειρησιακά και μεταξύ επιχειρήσεων.  Η ουσιαστική επιδίωξη κάθε επιχείρησης στον έντονα ανταγωνιστικό στίβο της εποχής μας είναι η εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήματος.  Η τεχνολογία και ειδικότερα το ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης των επιχειρήσεων στις επιθυμητές αγορές (target markets) παρεμβαίνοντας ευεργετικά σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας τους (value chain).

 

Πολύ συνοπτικά, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ως οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.  Ο συγκεκριμένος ορισμός όμως παρόλο που τεχνικά είναι ακριβής, δεν συμπεριλαμβάνει το βασικό πνεύμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που πέραν της απλής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία, περιλαμβάνει τις δυνατότητες για επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίον πραγματοποιούνται οι εμπορικές συναλλαγές και ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά εφικτός με τη χρήση νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 

Έτσι, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα μπορούσε να ορισθεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών, που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.

Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν ταυτίζεται μεμονωμένα με αυτή του Internet ή με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (ΕDI), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π .  Όλα τα παραπάνω είναι επιμέρους τεχνολογίες ή δίκτυα τα οποία αποτελούν ένα μέρος των εργαλείων, συστημάτων, τεχνολογιών, τεχνικών, επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών που συνθέτουν την έννοια Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι, με άλλη θεώρηση, η ανταλλαγή επιχειρηματικής και εμπορικής πληροφορίας ή/και ψηφιακού προιόντος ή υπηρεσίας σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση τεχνολογίας πληροφορικής (υπολογιστές, λογισμικό) και τηλεπικοινωνιών (δίκτυα). 

 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών.  Βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνων βίντεο.

Η έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες / λειτουργίες όπως :

 

 • ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών,
 • παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (αυλών αγαθών),
 • ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών,
 • ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών,
 • εμπορικές δημοπρασίες,
 • συλλογικές εργασίες σχεδίασης και τεχνικών μελετών,
 • ενημέρωση από πηγές σε απευθείας σύνδεση,
 • κρατικές προμήθειες,
 • πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και μετα-πωλητική εξυπηρέτηση.

 

Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα (πχ καταναλωτικά αγαθά) όσο και υπηρεσίες ( υπηρεσίες πληροφόρησης, χρηματο-πιστωτικές και νομικές υπηρεσίες), παραδοσιακές δραστηριότητες (ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση) και νέες δραστηριότητες (εικονικά πολυκαταστήματα).

Στο τέλος του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει εμβαθύνει σε όλα τα παραπάνω και θα γνωρίζει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 •  Αποφοίτους Λυκείου

·        Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική / ή τη Διοίκηση (Management)

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Τεχνολογία