Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Νομική Πληροφορική

 

 

Τίτλος Μαθήματος

 

Νομική Πληροφορική

Αγγλικός Τίτλος

Legal Informatics

Διδακτική Ενότητα

Τομείς Πληροφορικής και άλλων επιστημών

 

Διδάσκουσα

Καθηγήτρια Αριστέα Σινανιώτη

Περιεχόμενο Μαθήματος

¡ Η ολοένα μεγαλύτερη εξάπλωση του διαδικτύου, η εξοικείωση του ατόμου με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως η αυξανόμενη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την κατάρτιση μιας δικαιοπραξίας κατέστησε αναγκαία τη θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος συγχύσεως των συμβαλλόμενων μερών. Η κατάρτιση συμβάσεων στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο ένα απλά συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τον κανόνα σύναψης των σύγχρονων συμβάσεων. Στο μάθημα θα γίνει εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στα σύγχρονα νομικά ζητήματα γύρω από το Δίκαιο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα:

¡     1) το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ και πδ 131/2003), 2) την  ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων, 3) την ηλεκτρονική υπογραφή (Οδηγία 1999/93/ΕΚ και πδ 150/2001) 4) τη μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία (Spamming), 5) τα Domain Names 6) την προστασία του καταναλωτή στο Διαδίκτυο, 7) τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο σε διαφορές που προκύπτουν (εφαρμοστέο δίκαιο σε ενοχές από καταναλωτικές συμβάσεις , σε ενοχές από αδικοπραξίες  8) την ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking),  Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, ηλεκτρονικές πληρωμές , συστήματα πληρωμών, πιστωτικές κάρτες, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 9) την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και ν. 3471/2006) 10) την προστασία του λογισμικού, ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και την προστασία των βάσεων δεδομένων (Oδηγία 96/9/ΕΟΚ) 11) το ηλεκτρονικό έγκλημα, άρθρα 386Α ΠΚ, 370Α, 370ΒΠΚ 12) Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στα παραπάνω ζητήματα.

¡  Κατά την διεξαγωγή των μαθημάτων επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων μεταξύ άλλων και με τη συγγραφή εργασιών, εμβαθύνοντας στην έρευνα των νομικών ζητημάτων της θεωρίας και της νομολογίας.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

Θα μπορεί να κατανοήσει επαρκώς την δομή και το περιεχόμενο των σύνθετων νομικών εννοιών και την ουσιαστική εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών ρυθμίσεων  στο Διαδίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.  Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Νομική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στη Νομική Πληροφορική.

2.     Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Νομική που δεν έχουν διδαχθεί Νομική Πληροφορική ή που έχουν διδαχθεί Νομική Πληροφορική και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία γύρω από τους κλάδους του Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικά του δικαίου των συμβάσεων και του εμπορικού δικαίου