Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αγγλικός Τίτλος

BUSINESS INFORMATION SYSTEMS

Διδακτική Ενότητα

5η Διδακτική Ενότητα:

Ευφυή Συστήματα – Λήψη Αποφάσεων

Διδάσκοντες

Επ. Καθηγητής Δημήτρης Αποστόλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα εξετάζονται θέματα σχετικά με τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, τη διαχείριση γνώσης, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, τα συστήματα συνεργασίας, την εφαρμογή τεχνολογικών Web 2.0 σε επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα, τη συλλογική νοημοσύνη και εφαρμογές της σε πληροφοριακά συστήματα όπως τα συστήματα συστάσεων.

Τα θέματα εξετάζονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς η θεωρητική περιγραφή συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων και από εξέταση εξειδικευμένων τεχνολογιών και εργαλείων. Για παράδειγμα, θα γίνει εισαγωγή στη γλώσσα BPMN για  μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και στις γλώσσες XML/RDF/RDF-S για αναπαράσταση γνώσης.

Στόχοι του μαθήματος

Το μάθημα αυτό ασχολείται με θέματα πληροφορικής που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Το μάθημα καλύπτει ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:

•Πώς μοντελοποιούνται και πώς υποστηρίζονται από πληροφοριακά συστήματα οι επιχειρηματικές διαδικασίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των ψηφιακών οργανισμών;

•Ποιος ο ρόλος των συστημάτων διαχείρισης γνώσης στην νέα οικονομία έντασης γνώσης;

•Πώς τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων;

•Πώς αλλάζουν τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα με το web 2.0 που διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή χρηστών και την εύκολη δημιουργία περιεχομένου;

•Τι είναι η συλλογική νοημοσύνη (collective intelligence) και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις;

•Πώς αναγνωρίζονται τα ενδιαφέροντα και οι προτιμήσεις των χρηστών και πώς χρησιμοποιούνται;

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.     Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις.

2.   Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί σχετικό μάθημα ή θέλουν να μάθουν τις σύγχρονες εξελίξεις στο τομέα των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται.