Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Ειδικές μορφές Ποσοτικής Ανάλυσης

Τίτλος Μαθήματος Ειδικές μορφές Ποσοτικής Ανάλυσης
Αγγλικός Τίτλος Advanced Topics in Quantitave Analysis
Διδακτική Ενότητα 2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής
Διδάσκοντες Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας
Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στις μορφές Ποσοτικής Ανάλυσης, η κάλυψη ορισμένων προχωρημένων μεθόδων μαθηματικής και στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή αυτών των μεθόδων με χρήση υπολογιστή.

Η ύλη του μαθήματος, καλύπτει τα ακόλουθα θέματα

 • Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
 • Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής
 • Όρια και συνέχεια συναρτήσεων
 • Βελτιστοποίηση πραγματικών συναρτήσεων μιας μεταβλητής
 • Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας μεταβλητής
 • Εισαγωγή στη Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γραφικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων
 • Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης δεδομένων
 • Στοιχεία από τη Θεωρία των Πιθανοτήτων
 • Κατανομές πιθανότητας
 • Ειδικές κατανομές
 • Δειγματικές κατανομές στατιστικών συναρτήσεων
 • Εκτίμηση παραμέτρων πληθυσμού
 • Παραμετρικοί έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων
 • Πρόβλημα μεταφοράς και πρόβλημα εκχώρησης
 • Δικτυωτή ανάλυση Δυναμικός
 • Προγραμματισμός
 • Θεωρία παιγνίων
 • Θεωρία ουρών αναμονής
 • Εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό
 • Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
 • Επίλυση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού με τη μέθοδο Simplex
 • Το δυϊκό πρόβλημα
 • Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με Η/Υ

 

Στόχοι του μαθήματος Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:
 • Θα μάθει πως γίνεται συλλογή, σύμπτυξη και παρουσίαση δεδομένων, καθώς και υπολογισμός και ερμηνεία περιγραφικών περιληπτικών μέτρων.
 • Θα μπορεί να διαμοργώσει και να κάνει έλεγχο υποθέσεων
 • Θα μπορεί να κάνει χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης
 • Θα μπορεί να προβεί σε ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Θα μπορεί να επιλέξει δείγμα για την έρευνα αγοράς
 • Θα μπορεί να ερμηνεύσει διαγράμματα ελέγχου
Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 1. Αποφοίτους Λυκείου, Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Ποσοτική Ανάλυση.
 2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που θέλουν να αποκτήσουν το μαθηματιό υπόβαθρο για στατιστικές μελέτες
 3. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ που θέλουν να κατανοήσουν τα στάδια που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μιας έρευνας.
Προαπαιτούμενη γνώση Κρίνεται χρήσιμο ο εκπαιδευόμενος να έχει ένα στέρεο μαθηματικό υπόβαθρο.