Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Στατιστική ανάλυση δεδομένων – το πακέτο SPSS

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ SPSS

Αγγλικός Τίτλος

DATA ANALYSIS – THE STATISTICAL PACKAGE SPSS

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Φώτης Α. Γεωργιακώδης,

Δρ. Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το παρόν μάθημα περιλαμβάνει 5 ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα διδαχθούν τα ακόλουθα:

1η Ενότητα: Περιγραφική Στατιστική με τη χρήση του πακέτου SPSS

Στη συγκεκριμένη ενότητα, ορίζονται τα βασικά μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής, όπως για παράδειγμα τα μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.α.) και τα μέτρα διασποράς (διακύμανση, τυπική απόκλιση, κ.α.), ενώ παρουσιάζονται τα βασικότερα διαγράμματα (Ιστόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, θηκόγραμμα, κ.α.). Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, υλοποιούνται με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.   

2η Ενότητα: Έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση του πακέτου SPSS

Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία στατιστικών ελέγχων που αφορούν το μέσο, τη διακύμανση ή το ποσοστό ενός χαρακτηριστικού ή μιας ιδιότητας, που έχουν τα άτομα ενός ή περισσότερων πληθυσμών. Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, υλοποιούνται με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.  

3η Ενότητα: Γραμμική Παλινδρόμηση με τη χρήση του πακέτου SPSS

Στη συγκεκριμένη ενότητα, μελετώνται εκτενώς οι τεχνικές Ανάλυσης Απλής και Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Η στατιστική συμπερασματολογία (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων) που αφορά τις παραμέτρους και την ευθεία της Παλινδρόμησης και ο έλεγχος των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της, είναι μερικά από τα θέματα που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της μεθόδου Παλινδρόμησης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.  

4η Ενότητα: Ανάλυση Διακύμανσης με τη χρήση του πακέτου SPSS

Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται τεχνικές Ανάλυσης Διακύμανσης κατά έναν και κατά δύο παράγοντες. Βασικός στόχος είναι η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης για την τιμή ενός ποσοτικού (μετρήσιμου) χαρακτηριστικού αν είναι γνωστές οι τιμές μόνο ποιοτικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτό. Να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των τεχνικών Ανάλυσης Διακύμανσης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.    

5η Ενότητα: Λογιστική Παλινδρόμηση με τη χρήση του πακέτου SPSS

Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία Λογιστικής Παλινδρόμησης. Βασικός στόχος είναι η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης για την τιμή ενός ποιοτικού (μετρήσιμου) χαρακτηριστικού αν είναι γνωστές οι τιμές ποσοτικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυτό. Να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των τεχνικών Ανάλυσης Λογιστικής Παλινδρόμησης με τη βοήθεια του πακέτου SPSS.   

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση του παρόντος μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τις σημαντικότερες μεθόδους Στατιστικής ανάλυσης Δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Σκοπός του μαθήματος είναι ο διδασκόμενος να είναι σε θέση (μετά το πέρας των μαθημάτων) να πραγματοποιεί Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του πακέτου SPSS για την επίλυση θεμάτων της επιστήμης των Υπολογιστών, που πραγματεύονται αντικείμενα, όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα, η Ανάλυση Εικόνας ή η Εξόρυξη Δεδομένων. 

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου (χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις).

2.      Αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ (όχι απαραίτητα σχετικών με την Επιστήμη της Πληροφορικής), που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τις εφαρμογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στην επιστήμη των Υπολογιστών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση