Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με Πληροφοριακά Συστήματα

Τίτλος μαθήματος

 

Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με Πληροφοριακά Συστήματα

 

Αγγλικός τίτλος

 

Management and Organization of Educational Units

by Informatics Systems

 

Διδακτική ενότητα

 

11η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα

 

Διοίκηση, Διδακτική, ΤΠΕ και Έρευνα για Εκπαιδευτικές Μονάδες με Πληροφορική

 

Διδάσκοντες

 

Διδάσκοντες:

 

Ευάγγελος Φούντας, Ομότιμος Καθηγητής

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

 • Οργανωσιακή θεωρία

 • Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

 • Πληροφοριακά συστήματα

 • Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων

 • Ηγεσία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

 • Μοντέλο Grid

 • Ανάπτυξη Προσωπικού και Επιμόρφωσης της σχολικής μονάδας

 • Στρατηγική Λήψης Απόφασης με Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning System)

 • Συστήματα MIS

 • Εργαλεία LMS

 • Εργαλεία CMS

 • Εισαγωγή καινοτομιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με πληροφοριακά συστήματα

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω πληροφοριακών συστημάτων

 

Στόχοι μαθήματος

 

Σε έναν σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, η ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων α) στη λήψη αποφάσεων, β) στη σχεδίαση και γ) στην επίτευξη στόχων των οργανισμών, αποτελούν κύρια εργαλεία άσκησης διοίκησης ενός οργανισμού και ειδικότερα μια εκπαιδευτική μονάδας στην οποία η οργάνωση και ο σχεδιασμός των στόχων επιδρούν στη διαμόρφωση των νέων γενεών. Στο πλαίσιο αυτό μοντέλα Διοίκησης και μεθοδολογίες οργάνωσης αποτελούν τη βάση της ύπαρξης και εξέλιξης ενός οργανισμού και ειδικότερα μιας εκπαιδευτική μονάδας συντελείται από την ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό. Η εφαρμογή της Διοίκηση αξιοποιεί όλους τους ανθρώπινους πόρους μέσα σε μια εκπαιδευτική μονάδα και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό την ασκούμενη διοίκηση με ποιοτικά μέτρα. Η άσκηση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Δ.Ο.Π. μέσα από εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών σε κάθε οργανισμό.

 

Στόχος του μαθήματος να προσφέρει σε κάθε εκπαιδευτικό (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) τις γνώσεις και τις δεξιότητες διοίκησης με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για εκπαιδευτικές μονάδων.

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

 

 1. θα έχει εξοικειωθεί με την αρχή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για σχολικές μονάδες

 2. θα έχει εξοικειωθεί με τα καθήκοντα και την τήρηση των βιβλίων σε μια σχολική μονάδα

 3. θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων

 4. θα έχει εξοικειωθεί με την οργάνωση μιας σχολικής μονάδας μέσω πληροφορικών συστημάτων

 5. θα έχει εξοικειωθεί με τους τρόπους εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας.

 6. θα έχει κατανοήσει εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 7. θα μπορεί να οργανώνει καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω πληροφοριακών συστημάτων για σχολικές μονάδες

Σε ποιους απευθύνεται

 

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 • Περιφερικούς Διευθυντές

 • Διευθυντές Εκπαίδευσης

 • Σχολικούς Συμβούλους

 • Διοικητικά και Παιδαγωγικά Στελέχη Εκπαίδευσης

 • Διευθυντές Σχολικών & Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • Υποδιευθυντές Σχολικών & Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • Τομεάρχες Σχολικών Μονάδων

 • Υπεύθυνους Εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΣΕΚ για κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης

 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης

 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Προαπαιτούμενη γνώση

 

Βασικές γνώσεις διαδικτύου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

 

Τεχνολογία

 

Προσωπικός υπολογιστής και σύνδεση σε διαδίκτυο