Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

LabVIEW – Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών

 

Τίτλος  μαθήματος

LabVIEW – Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών

 

Αγγλικός τίτλος

LabVIEW – Programming and Application Development

 

Διδακτική ενότητα

10η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα:

Μετρήσεις και Έλεγχος Εφαρμογών με Υπολογιστικά Συστήματα και LabVIEW

Διδάσκοντες

Ομότιμος Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, M.Sc, M.A.
Αντώνιος Γκοτσίνας Υπ. διδ., M.Sc 

Περιεχόμενο μαθήματος

 Οι ενότητες του μαθήματος δίνουν στον φοιτητή και στον σύγχρονο μηχανικό τη γνώση σε θέματα προγραμματισμού LabVIEW για ανάπτυξη εφαρμογών σε επίπεδο συστημάτων μέτρησης και ελέγχου. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 

 1. Συστήματα συλλογής δεδομένων
 2. Περιβάλλον LabVIEW
 3. Προγραμματιστικές δομές
 4. Διαχείριση μεταβλητών
 5. Διαχείριση δεδομένων πινάκων
 6. Διαχείριση συμβολοσειρών
 7. Διαχείριση αρχείων
 8. Διαχείριση συστάδων
 9. Καταγραφικά
 10. Διαχείριση χρονισμών
 11. Ειδικές προγραμματιστικές λειτουργίες
 12. Express VΙs
 13. Μηχανές Καταστάσεων
 14. Μετρήσεις και παραγωγή αναλογικών και ψηφιακών σημάτων με DAQmx
 15. Έλεγχος οργάνων με LabVIEW 

 

Στόχοι μαθήματος

Τα συστήματα μετρήσεων αποτελούν ένα από τα κυριότερα τμήματα ενός συστήματος ελέγχου διότι σε μεγάλο βαθμό η ευστοχία του συστήματος αποτελεί συνάρτηση της ακρίβειας των μετρήσιμων μεγεθών. Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας μιλάμε για συλλογή δεδομένων (Data Acquisition, DAQ). Συλλογή καλείται η μέθοδος μέσω της οποίας μεγέθη όπως: η τάση, το ρεύμα, η πίεση, η ροή, η θερμοκρασία, κ.α., συλλέγονται,  απεικονίζονται, και καταγράφονται μέσω υπολογιστικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (Data Acquisition System)  μετατρέπει το εισερχόμενο σήμα σε ψηφιακό δεδομένο. Υπεύθυνο για την επεξεργασία των αποκτημένων πληροφοριών είναι το λογισμικό που φέρει το σύστημα DAQ μέσω του οποίου εκτελούνται διεργασίες όπως: μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, ανάλυση σήματος στο πεδίο της συχνότητας/ χρόνου, στατιστική ανάλυση σήματος, και πλήθος άλλων επεξεργασιών.  Με τη χρησιμοποίηση μονάδων υψηλής τεχνολογίας, και λογισμικών επεξεργασίας σημάτων, όπως το LabVIEW της National Instrument μπορεί να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια μέτρησης και ελέγχου της πληροφορίας του σήματος σε εργαστηριακή ή βιομηχανική εφαρμογή.

 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού με χρήση της γραφικής γλώσσας LabVIEW της National Instruments για ανάπτυξη εφαρμογών σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

 

 1. θα έχει εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό LabVIEW.
 2. θα μπορεί να αναπτύσσει κώδικα για απλές εφαρμογές.
 3. θα είναι ικανός να προγραμματίζει συστήματα συλλογής δεδομένων μικρής κλίμακας με πραγματικά σήματα.
 4. θα είναι ικανός να δώσει εξετάσεις ώστε να αποκτήσει την πιστοποίηση της National Instrument στο επίπεδο: NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

1.   Φοιτητές  Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης

2.   Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης

3.   Μεταπτυχιακοί φοιτητές θετικής κατεύθυνσης

4.   Διδακτορικοί

5.   Φυσικοί

6.   Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

7.   Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

8.   Μηχανολόγοι Μηχανικοί

9.   Μηχανικοί Υπολογιστών

10. Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

11. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ

12. Τεχνικοί στα αντικείμενα των μετρήσεων και ελέγχου στη βιομηχανία

13. Ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο τα συστήματα αυτοματισμού

 

Προαπαιτούμενη γνώση

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

 

Τεχνολογία

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα με χρήση της τρέχουσας δωρεάν έκδοσης (Trial) LabVIEW ή την έκδοση Student Edition  LabVIEW της National Instrument.