Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συστημική

Τίτλος μαθήματος

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συστημική

Αγγλικός τίτλος

Introduction to Professional Systemics

Διδακτική ενότητα

Διδάσκοντες

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος

Δημήτριος Βάρσος (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Περιεχόμενο μαθήματος

Μ01: Εισαγωγή στις έννοιες των συστημάτων Ι

Μ02: Εισαγωγή στις έννοιες των συστημάτων ΙΙ

Μ03: Συστημική Δυναμική Ι: Διαγράμματα Αιτιότητας (Causal Loop Diagrams)

Μ04: Συστημική Δυναμική ΙΙ: Ροές & Σημεία Συσσώρευσης (Stock & Flow Diagrams)

Μ05: Επαγγελματικές Συστημικές Μεθοδολογίες:

DCSYM με επαγγελματικές εφαρμογές

M06: Viable System Model & SAST

M07: SSM & ΜΕΤΑ

Μ08: ΤSΙ

Μ09: STIMEVIS

Μ10: Παρουσίαση εργασιών με την DCSYM

Η εξέταση του μαθήματος θα είναι να εφαρμόσετε την Επαγγελματική Συστημική Μεθοδολογία DCSYM σε εργασιακό περιβάλλον που εσείς επιλέξετε. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής σας θα πραγματοποιήσετε την παρουσίασή της μέσω της διαδικασίας του Video Conferencing από το γραφείο, σπίτι ή/και εργασία σας..

Στόχοι μαθήματος

Να γνωρίσετε την επαγγελματική συστημική και να δύνασθε άμεσα να την εφαρμόσετε αποτελεσματικά στο χώρο που δραστηριοποιείσθε ή που πρόκειται να εργασθείτε. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο είναι εφαρμόσιμο σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα εργασίας. Θα σας παρουσιασθούν εφαρμογές σε Νοσοκομείο, Τράπεζα κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους επιχειρηματίες, σε υπαλλήλους διοίκησης και πληροφορικής

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται καμμία προαπαιτούμενη γνώση.

Τεχνολογία

Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του Video Conferencing και θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον και ζωντανές παρουσιάσεις τις οποίες θα δυνηθείτε να παρακολουθήσετε μέσω του notebook σας από οποιοδήποτε μέρος ευρίσκεσθε.