Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

7.9 Εφαρμογές Συστημάτων Ροής Εργασιών

Τίτλος μαθήματος

Εφαρμογές Συστημάτων Ροής Εργασιών

Αγγλικός τίτλος

Applied Work Flow Systems

Διδακτική ενότητα

Διδάσκοντες

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος

Δημήτριος Βάρσος (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Αλέξανδρος Μίαρης (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Περιεχόμενο μαθήματος

Μ01: Εισαγωγή στα Συστήματα Ροής Εργασιών

Μ02: Η χρήση της Επαγγελματικής Συστημικής Μεθοδολογίας DCSYM στην ανάπτυξη των διαδικασιών (θα πραγματοποιηθεί και live e-learning παρουσίαση)

Μ03: Ροή Εργασίας & Συστήματα Ροής Εργασιών

Μ05: Σύγκριση των λογισμικών BizSmart,, MQSeries,

JOGET v3 και Αναλυτική Παρουσίαση του JOGET v3

Μ06: Αναλυτική Παρουσίαση Λογισμικού ADONIS

Μ07: Σύστημα Ελέγχου Διεργασιών

Μ08: Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών

Μ09: Κατασκευή Διαγραμμάτων Ελέγχου: Πρακτική Εφαρμογή

Μ10: Ερμηνεία Διαγραμμάτων Ελέγχου: Πρακτική Εφαρμογή

Μ11: Παρουσίαση εργασιών με χρήση της DCSYM ή/και του JOGET v3

 

Η εξέταση του μαθήματος θα είναι να εφαρμόσετε την Επαγγελματική Συστημική Μεθοδολογία DCSYM ή/και του JOGET v3 σε εργασιακό περιβάλλον που εσείς επιλέξετε. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής σας θα πραγματοποιήσετε την παρουσίασή της μέσω της διαδικασίας του Video Conferencing από το γραφείο, σπίτι ή/και εργασία σας.

Στόχοι μαθήματος

Να γνωρίσετε το επαγγελματικό περιβάλλον των Συστημάτων Ροών Εργασίας και να δύνασθε άμεσα να την εφαρμόσετε αποτελεσματικά στο χώρο που δραστηριοποιείσθε ή που πρόκειται να εργασθείτε. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο είναι εφαρμόσιμο σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα εργασίας. Θα σας παρουσιασθούν εφαρμογές σε Τράπεζα κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους επιχειρηματίες, σε υπαλλήλους διοίκησης και πληροφορικής.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται καμμία προαπαιτούμενη γνώση.

Τεχνολογία

Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του Video Conferencing και θα πραγματοποιήσουμε επιπλέον και ζωντανές παρουσιάσεις τις οποίες θα δυνηθείτε να παρακολουθήσετε μέσω του notebook σας από οποιοδήποτε μέρος ευρίσκεσθε.

 

Θα παρουσιασθεί το open source λογισμικό JOGET v3 και το ADONIS.