Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Εκμάθηση και Εφαρμογές Μαθηματικών Πακέτων Λογισμικού (Maple-Mathematica)

Τίτλος Μαθήματος

Εκμάθηση και Εφαρμογές Μαθηματικών Πακέτων Λογισμικού (Maple-Mathematica)

Αγγλικός Τίτλος

Mathematical Software Suites: Introduction, Learning and Applications (Maple-Mathematica)

Διδακτική Ενότητα

1η Διδακτική Ενότητα:

Χρήση Πακέτων Πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγητής Φώτης Α. Γεωργιακώδης,

Μιχάλης Φραγκάκης (PhD)
Νίκος Αρούκατος (MSc)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η διδασκαλία των μαθηματικών στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση διευκολύνεται αποτελεσματικά με τη χρήση μαθηματικών πακέτων. Τα πακέτα αυτά αναπτύσσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και τους βοηθούν να έχουν άμεση και ενεργή συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει χρήση του πακέτου Maple στο οποίο, κατά την εκμάθησή του, θα καλυφθούν οι ενότητες που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ καλύπτεται και ικανοποιητικός αριθμός θεμάτων που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της ύλης στο Maple, πρόκειται να επαναληφθούν επιλεγμένες ενότητες στη μαθηματική σουίτα Mathematica με σκοπό την εξοικείωση με μια δεύτερη ισχυρή μαθηματική εφαρμογή και τη σύγκριση όσον αφορά τις όποιες διαφορές στη λειτουργικότητα. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά και η δυνατότητα δημιουργίας σημειώσεων – φυλλαδίων εργασιών ,με χρήση των παραπάνω προγραμμάτων, που είναι τόσο χρήσιμη για όλους τους Εκπαιδευτικούς.
Η ύλη του μαθήματος αφορά: Εισαγωγή στο Περιβάλλον Εργασίας, Βασικές Έννοιες (Πράξεις, Δυνάμεις, Απόλυτες Τιμές, Ρίζες), Εξισώσεις, Ανισώσεις, Συστήματα, Πολυώνυμα, Διαιρετότητα, Συναρτήσεις μιας και Δύο Πραγματικών Μεταβλητών, Γραφικές Παραστάσεις, Τριγωνομετρικοί Αριθμοί και Συναρτήσεις,  Κυκλομετρικές και Υπερβολικές Συναρτήσεις, Ακολουθίες, Προόδοι, Αθροίσματα, Γινόμενα, Εκθετικές Συναρτήσεις, Λογάριθμοι, Λογαριθμικές Συναρτήσεις, Στοιχεία Θεωρίας Αριθμών, Όρια Συναρτήσεων, Συνέχεια, Παράγωγοι, Ολοκληρώματα, Στοιχεία, Πιθανότητες, Σύνολα. Πράξεις Συνόλων,Εξισώσεις Ευθείας, Κύκλου, Παραβολής, Έλλειψης, Υπερβολής, Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, Διανύσματα, Πίνακες και Πράξεις Πινάκων, Αντίστροφος, Ανάστροφος, Ορίζουσες, Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων, Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα, Μιγαδικοί αριθμοί
   

Στόχοι του μαθήματος

Εξοικείωση με τα πακέτα Maple και Mathematica και τις εφαρμογές τους ώστε ο χρήστης να είναι ικανός να παρουσιάζει και να  επιλύει μαθηματικά προβλήματα από κεφάλαια των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

 

1.    Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

2.    Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

3.    Μαθητές Λυκείου
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής

Τεχνολογία Windows, Mac OSX, Linux, IOS
Maple, Mathematica
Εργαλεία διδασκαλίας Σημειώσεις, Video