Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αλγόριθμοι για πρακτικά προβλήματα Πληροφορικής

Τίτλος Μαθήματος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αγγλικός Τίτλος

ALGORITHMS FOR PRACTICAL PROBLEMS OF INFORMATICS

Διδακτική Ενότητα

3η Διδακτική Ενότητα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκοντες

Λέκτορας Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος,
Δρ. Ιωάννης Τασούλας

Περιεχόμενο Μαθήματος

¡     Η Πληροφορική ως επιστήμη έχει πολλά πεδία εφαρμογών. Ο τελικός στόχος είναι η γρήγορη επίλυση των υπολογιστικών προβλημάτων με την, όσο το δυνατόν, αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων των υπολογιστικών συστημάτων.   Παρά την, εκ πρώτης όψεως, μεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν τα προς επίλυση προβλήματα από διαφορετικά πεδία εφαρμογών, έχει διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα από αυτά μπορούν να αναχθούν (μετατραπούν) σε ορισμένα βασικά  υπολογιστικά προβλήματα. Για αυτό το λόγο, οι επιστήμονες της πληροφορικής έχουν εστιάσει στη σχεδίαση μεθοδολογιών (αλγορίθμων) που επιλύουν τα προβλήματα αυτά. Επομένως η γνώση βασικών αλγοριθμικών τεχνικών είναι πολύτιμη για οποιονδήποτε επιθυμεί να σχεδιάζει αποτελεσματικές λύσεις στο χώρο της πληροφορικής.

¡     Στο μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν βασικές αλγοριθμικές τεχνικές όπως η απληστία, ο δυναμικός προγραμματισμός, η τεχνική διαίρει και βασίλευε οι οποίες επιλύουν πολλά από τα υπολογιστικά προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν συγκεκριμένα προβλήματα όπως η ταξινόμηση, η εύρεση στοιχείου σε μία ομάδα στοιχείων, προβλήματα γραφημάτων όπως η εύρεση συντομότερων διαδρομών σε ένα δίκτυο πόλεων, προσεγγιστικές τεχνικές για δύσκολα υπολογιστικά προβλήματα όπως το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή. Επίσης, θα παρουσιασθεί εν συντομία η απαραίτητη θεωρία (NP-completeness) που κατηγοριοποιεί τα προβλήματα σε δύσκολα και εύκολα ανάλογα το χρόνο που απαιτείται για την επίλυση τους. 

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα μπορεί να σχεδιάζει αποτελεσματικές αλγοριθμικές λύσεις για σημαντικά υπολογιστικά προβλήματα.

2.      Θα μπορεί να αναλύσει την απόδοση των αλγοριθμικών τεχνικών ώστε να μπορεί πάντα να προκρίνει τη πιο αποδοτική λύση ανάλογα με τους περιορισμούς που υπάρχουν στους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου (κατά προτίμηση με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό και με καλό μαθηματικό υπόβαθρο).

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο σχεδιασμό αλγοριθμικών τεχνικών.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι επιθυμητό ένα καλό μαθηματικό υπόβαθρο. Επίσης είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό.

------------------------------------------------------------------------------

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση γλωσσών προγραμματισμού, θα είναι χρήσιμο να πάρει το μάθημα:

«Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού και τους Μεταγλωττιστές.» από τη 2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής

Επίσης, αν κάποιος δεν διαθέτει εξοικείωση με μαθηματικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της απόδοσης των αλγορίθμων,  θα είναι χρήσιμο να παρακολουθήσει το μάθημα:

"Διακριτά Μαθηματικά" από τη 2η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής