Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές και ψευδοκώδικας

Τίτλος Μαθήματος

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ  ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ

Αγγλικός Τίτλος

PROGRAMMING LANGUAGES, COMPILERS AND PSEUDOCODE

Διδακτική Ενότητα

3η Διδακτική Ενότητα:

Μαθήματα Βασικής Πληροφορικής

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου,

Κωνσταντίνα Χρυσαφιάδη,  M.Sc.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα είναι εισαγωγικό για όποιον θέλει να ασχοληθεί με την επίλυση προβλημάτων μέσω προγραμματισμού και με γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού έχουν μια δομή που τις καθιστά εργαλείο επίλυσης προβλημάτων μέσω υπολογιστών. Για να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα προγραμματισμού χρειάζεται και ο αντίστοιχος μεταγλωττιστής (compiler).

Σε αυτό το μάθημα διδάσκεται η δομή των γλωσσών προγραμματισμού αλλά και η λογική χρήσης των γλωσσών προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων καθώς και η βασική δομή ενός μεταγλωττιστή.

ΥΛΗ:

Εισαγωγή στις τεχνικές και στις εντολές προγραμματισμού με χρήση ψευδοκώδικα. Επίλυση πολλών προβλημάτων.

Εισαγωγή στη μεταγλώττιση, ανάλυση-σύνθεση, Τ-διαγράμματα, διερμηνείς, συμβολομεταφραστές, Στοιχεία Θεωρίας Γλωσσών, κανόνες παραγωγής, συντακτικά δένδρα, γραμματικές, η ταξινόμηση Chomsky, γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα, κανονικές γραμματικές, κανονικές εκφράσεις, πεπερασμένα αυτόματα, αυτόματα στοίβας, μέσα για τον ορισμό σημασιολογικών προδιαγραφών, τρόποι προσδιορισμού σύνταξης (BNF, EBNF, συντακτικά διαγράμματα), Λεκτική ανάλυση, ομάδες, λεκτικές μονάδες, πρότυπα, ανάνηψη από λάθη, LEX προγράμματα.

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.     Θα έχει εξοικειωθεί με τις γλώσσες προγραμματισμού γενικότερα.

2.     Θα μπορεί να σχεδιάζει τη λογική ενός προγράμματος με ψευδοκώδικα και θα έχει τις προαπαιτούμενες γνώσεις για να μάθει προγραμματισμό σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού με μεγάλη ευκολία.

3.     Θα έχει εξοικειωθεί με τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων με γλώσσες προγραμματισμού.

4.     Θα έχει καταλάβει ποια είναι η θεωρητική δομή των γλωσσών προγραμματισμού και ποια είναι η δομή των μεταγλωττιστών (compilers), που αποτελούν την ραχοκοκαλιά για οποιαδήποτε μορφή λογισμικού (software).

5.     Θα μπορεί να διαβάζει τη σύνταξη μιας γλώσσας από εγχειρίδια αναφοράς γλωσσών προγραμματισμού. Θα μπορεί επίσης να διατυπώνει τη σύνταξη μιας γλώσσας προγραμματισμού σε αυστηρή μορφή.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό για τη χρήση ψευδοκώδικα, τις γλώσσες προγραμματισμού και τους μεταγλωττιστές και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.     Αποφοίτους Λυκείου.

2.     Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε  προγραμματισμό και γλώσσες προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενη γνώση

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό και γλώσσες προγραμματισμού.

 

Τρόπος διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται με παρουσιάσεις και έχει συνοδευτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων.

Επιπροσθέτως για την εκμάθηση του ψευδοκώδικα και της επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού χρησιμοποιείται πρωτότυπο αλληλεπιδραστικό λογισμικό το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο επίπεδο του χρήστη.