Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
e-learning Πληροφορικής
Αναζήτηση

Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με UML και RUP

 

Τίτλος Μαθήματος

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΜΕ UML ΚΑΙ RUP

Αγγλικός Τίτλος

OBJECT ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT WITH UML AND RUP

Διδακτική Ενότητα

4η Διδακτική Ενότητα:

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διδάσκοντες

Καθηγήτρια Μαρία Βίρβου,

Δρ. Ευθύμιος Αλέπης

Περιεχόμενο Μαθήματος

¡  Η UML είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδιασμό λογισμικού. Η UML δημιουργήθηκε το 1997 και ήδη έχει αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο  ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρύτατα από εταιρείες, οργανισμούς και μηχανικούς λογισμικού για τους σκοπούς της ανάπτυξης λογισμικού. Συγκεκριμένα, η   UML παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Μερικά στοιχεία του συμβολισμού (π.χ. Τάξεις, συσχετισμοί, αθροίσματα, κληρονομικότητα) εισάγονται στην ανάλυση. Άλλα στοιχεία του συμβολισμού (π.χ. ιδιότητες) εισάγονται στο σχεδιασμό.

¡  Οι σχεδιαστές της UML έχουν προτείνει τη χρήση της μέσα από μια διαδικασία κύκλου ζωής λογισμικού, τη RUP.

¡  Στο μάθημα θα γίνει εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στο μοντέλο των αντικειμένων και στην χρησιμότητά του και εφαρμογή του στον κύκλο ζωής λογισμικού RUP. Στη συνέχεια θα διδαχθεί αναλυτικά η UML και συγκεκριμένα τα 9 είδη διαγραμμάτων που την αποτελούν: 1. Διαγράμματα Τάξεων, 2. Διαγράμματα Αντικειμένων, 3. Διαγράμματα Σειράς, 4. Διαγράμματα Συνεργασίας, 5. Διαγράμματα Δραστηριοτήτων, 6. Διαγράμματα Καταστάσεων, 7. Διαγράμματα Εξαρτημάτων, 8. Διαγράμματα Διανομής, 9. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης. Θα δοθούν παραδείγματα.

¡  Θα γίνει αναφορά σε Εργαλεία Υποβοήθησης Ανάπτυξης Λογισμικού (CASE Tools)

Στόχοι του μαθήματος

Μετά την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

1.      Θα μπορεί να εκπονεί αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδιασμό μιας εφαρμογής λογισμικού με τη χρήση της UML, προκειμένου ο ίδιος ή κάποιος άλλος να προχωρήσει στον προγραμματισμό.

2.      Θα γνωρίζει τη διαδικασία RUP και πώς να τη χρησιμοποιεί στην ανάπτυξη λογισμικού.

3.      Θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει άλλοι, προκειμένου και ο ίδιος να μπορεί να συνεισφέρει σε βελτιώσεις ή να  προχωρήσει σε προγραμματισμό.

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα

Το μάθημα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1.      Αποφοίτους Λυκείου (κατά προτίμηση με κάποια εμπειρία στον προγραμματισμό).

2.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη -σχετικών με την Πληροφορική, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων.

3.      Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ σχετικών με την Πληροφορική που δεν έχουν διδαχθεί UML.

Προαπαιτούμενη γνώση

Είναι χρήσιμη κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγραμματισμό.

------------------------------------------------------------------------------

Εάν κάποιος δεν διαθέτει καθόλου γνώση γλωσσών προγραμματισμού, θα είναι χρήσιμο να πάρει το μάθημα:

«Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραμματισμού και τους Μεταγλωττιστές.» από την 3η Διδακτική Εκπαιδευτική Ενότητα: Μαθήματα Υποβάθρου Πληροφορικής, καθώς και άλλα μαθήματα προγραμματισμού.